Projeler

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN

"Antimikrobiyal tedaviye yönelik olarak juglonun biyouyumluluğunun ve biyoyararlalanımının artırılması"

"Juglon uygulanan salatalık ve kavun fidelerinde bazı enzimlerin aktivite ve gen anlatımlarının analizi"

"Doğa bilinci; Kütahya ve çevresi bilim ve doğa okulu"

"Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerinde bazı allelokimyasalların herbisit etkileri"

 

Prof. Dr. Muhammet Hamza MÜSLÜMANOĞLU

"Türkiye ve Belçikada Popülasyon Genetiği Karakterizasyonu"

"Tıbbi Önemi Olan Küf ve Mayaların Moleküler İdentifikasyonu"

"Konjenital Kardiyak Malformasyonlu çocuklarda Homosistein Düzeyleri ve Metilen Tetrahidrofolat Reduktaz Gen Poliformizmi ile ilişkisi"

"NIDDM'li Hastalarda B3 Adrenerjik Reseptör, Lipopretein Lipaz, Glikojen Sentetaz Gen polimorfizmlerinin İnsülin Direnci, Obezite, Diyabetik Mikro Ve Makro Vasküler Komplikasyonlar , Dislipidemi Ve Leptin İle Korelasyonu"

 

Prof. Dr. Sezgin ÇELİK

"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 (CYP) İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi"

"Centaurea L. (Asteraceae) Cinsi, Rhizocalathium, Grossheimia, Chartolepis, Plumosipappus, Phaeopappus, Pseudophaeopappus ve Cynaroides Seksiyonlarının Revizyonu, Ekolojik Özellikleri ve Centaurea L. Türlerinin Kurutulmuş Çiçek Olarak Değerlendirilmesi"

"Verbascum L. (Scrophulariaceae) Cinsinin D. Grubunun Revizyonu"

"Centaurea L. Cinsi Psephelloidea (Boiss.) Sosn. Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri"

 

Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK

"Zeytin (Olea europaea) EST Kolleksiyonundan Seçilen B Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"ORGANİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris l.) ANLATIMI ARTAN GENLERİN SSH YÖNTEMİYLE İZOLASYONLARI"

"Zeytin (Olea europaea) ESTs (Expressed Sequence Tags) kolleksiyonundan seçilen Lipid Transfer Geninin Moleküler Analizi"

"Organik ve Konvansiyonel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Tuzlulukla İlgili Genlerin Ekspresyonlarının Karşılaştırılması"

"Yonca Medicagosativa Süspansiyon Kültürlerinde Floresan İşaretli Polylacticcoglycolic Asit Nanopartiküllerinin Hücreye Alımı ve Dağılımının Araştırılması"

"Farklı sitokinin çeşitleri (BAP,TDZ ve Kinetin) ve konsantrasyonlarının lavander (Lavandula angustifolia Sevtopolis) sürgün rejenerasyonuna etkisi"

"Medicago sativa Yaprak ve Kallus Özütlerini Kullanarak Gümüş Nanopartikül Biyosentezi"

"Topolinlerin Aspir’de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi"

"Kritik endemik Centaurea lycaonica’nın Ex-situ Koruma Kapsamında İn vitro Hızlı Çoğaltımı"

"Bazı Endemik Astragalus L. (Leguminosae) Türlerinin Korunması ve Tarımda Kullanımı Amacıyla Doku Kültürü ve Sitogenetik Çalışmalar"

"Medicago sativa L. da Embriyogenesis ile Etkili Adventif Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bir Araştırma"

"Gen Teknolojisi ve Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konularının Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine Laboratuvar Destekli Olarak Öğretilmesinin Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması ve Öğretmen Yetiştirmede Biyotekeğitim Yaklaşımının Geliştirilmesi için Altyapı Kurulması"

 

Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU

"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi",

"Streptozotocin (STZ) ile indüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi"

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Fibroblast ve GliomaHücre Soyları Üzerinde Sitotoksisite ve Genotoksisitenin İncelenmesi"

"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

"EBOLA virüs hastalığına karşı yeni nesil peptid aşı modellerinin geliştirilmesi"

"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 

"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi"

"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglon’un Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması" 

"Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi"

"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi"

"Enkapsüle Kateşin Molekülünün In-Vitro Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması"

"Çocukluk Çağı Maligniteleri ile Hastanın Kan, Saç, İdrar, Tükürük ve Beyin Omurilik Sıvısı örneklerindeki Metal Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

"Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi" 

"Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri İçin Yeni Bir Yaklaşımla Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyallerinin Geliştirilmesi"

"Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi"

"Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular"

"Diş restorasyon malzemelerinin üretimi"

"Fonksiyonel Biyopolimer Sistemler"

"Alfa Amilaz ve Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarit Konjugatları"

"Aşı Uygulama Amaçlı Polimer Peptid Konjugatlarının Geliştirilmesi"

"Fonksiyonel Polimer Peptid Konjugatları"

"Mucor Meihei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu"

 

Doç. Dr. Nelisa LAÇİN TÜRKOĞLU

"Etkin madde içeren yara örtü malzemeleri’ "

"Vitamin D3 yüklü katı lipid nanopartiküller"

"Yara Örtü Materyali Olarak Kullanılmak Amacıyla Biyobozunur Anti-Mikrobiyal Selüloz Membran Hazırlanması"

"Deneysel hiperoksi aracılı akciğer hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda trakeal yolla verilen mezenkimal kök hücre tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi’ "

"Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği’"

"Restenoz’un Önlenmesi için Düz Kas Hücre Proliferasyonunun İnhibisyonu’" 

 

Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU

"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik Ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması"

"Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması"

"Termofilik bakterilerden, Endüstriyel Önemi Olan, Alkalen Fosfataz, Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması, Tanılanması"

"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması"

"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi"

"Erzurum Ve Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi"

"Erzurum ve Çevresindeki İnek Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus’un Belirlenmesi"

"Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özellikleri tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması"

"Cinsel Saldırılarda Adli Kimliklendirme: Yeni Nesil Dizileme Teknikleri İle Mikrobiyom Analizi"

"İn Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması:Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi"

"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi "

"Üretim ve Saklanmalarında Farklılık Gösteren Biber ve Domates Salçalarında Aflatoksin Miktarlarının LC-MS ve ELISA Yöntemleriyle Tayinleri "

"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun Biyoyararlılığının Artırılması"

"Bazı Endemik Centaurea L. (Asteraeceae) Türlerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İlaç Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması "

"Nanopartikül Sistem içinde Kateşin Molekülünün Antigenotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi "

 

Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT

"Yabani arpada(Hordeum spontaneum ) Çinko Taşıyıcı Protein Kodlayan Genin Tam Uzunluktaki cDNA'sının klonlanması"

""Zeytinden (Olea Europaea L.) CBF Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Tam Uzunluktaki cDNA'nın Klonlanması" 

"ZEYTİN (Olea europaea L.) EST KOLLEKSİYONUNDAN SEÇİLEN GLUKOZİDAZ GENİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ VE Pichia pastoriste EKSPRESYONU"

"ÇİNKO EKSİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ Hordeum spontaneum GÖVDE SSH KÜTÜPHANESİNDEN SEÇİLEN cDNAların MOLEKÜLER V ANALİZLERİ"

"ORGANİK KOŞULLARDA YETİŞTİRİLMİŞ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) ANLATIMI ARTAN GENLERİN SSH YÖNTEMİYLE İZOLASYONLARI"

"ZEYTİNDE STRESE BAĞLI ANLATIM YAPAN GENLERİN BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER ANALİZLERİ."

"ÇİNKO EKSİKLİĞİ DURUMUNDA FARKLI ANLATIM YAPAN ARPA GENLERİNİN ANALİZİ"

"Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi"

"ZEYTİNDE CBF1/DREB1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİ KODLAYAN GEN HOMOLOGLARININ STRESE BAĞLI ANLATIMLARININ ANALİZİ"

"ÇİNKO EKSİKLİĞİ DURUMUNDA FARKLI ANLATIM YAPAN ARPA GENLERİNİN İZOLASYONU İÇİN BASKILAYICI ÇIKARIM HİBRİDİZASYON KÜTÜPHANELERİNİN KURULMASI"

"Buğdayda Biyotik Strese Dayanıklılığı Belirleyen Mekanizmanın İşlevsel Genomiği Üzerine Bir Çalışma: Puccinia strriformis ile Enfekte Edilmiş Buğdaydan cDNA Kütüphanesi Kurulması"

"Kariyer gelişimine kaynak teşkil edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) bitkisi için cDNA kütüphanesi oluşturmak ve Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase kodlayan gen için ESTs kütüphanelerinin oluşturulması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin ÇALIŞKAN

"Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihidrobenzofuranon ve Dihidroindolon Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve İndol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"Mikrobiyal ve Enzimatik Reaksiyonlar Kullanılarak Biyoteknolojik Yöntemlerle Indol Türevlerinin Sentezi"

"Biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral 4-oxo-tetrahidroindol Türevlerinin Sentezi"

"Bazı Indol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri"

"Chlamydomonas Reinhardtii Yeşil AlgininMmetal ve Sıcaklığa Karşı Dayanıklılık Genlerinin Ekspresyonu"

"Tanacetum abratonifolium (Compositae) Sekonder Metabolitlerinin Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

"Biyoaktif Maddelerin Biyoteknolojik Ürünlerle Biyodönüşüm ile Yeni Aktif Madde Sentezleri"

"Tanacetum (Compositae) Türlerinden Çevre Dostu, Doğal İnsektisitleri İzolasyonu, Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

"Tanacetum (Compositae) Türlerinden Çevre Dostu, Doğal İnsektisitleri İzolasyonu, Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU

"Kompost Topraktan Hazırlanan Metagenomik Kütüphaneden Yeni Lakkaz Adayı Genlerin Taranması"

"Pamuk Bitkisinden (Gossypium Hirsutum) Izole Edilen Nad+-Bagımlı Format Dehidrogenaz'In Rekombinant Üretimi Ve Biyoteknolojik Kullanımının Arastırılması"

"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi"

"Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması"

"Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması"

"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan ? Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi"

"Olea europaea EST Kolleksiyonundan Seçilen Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Organik koşullarda yetiştirilmiş Phaseolus vulgaris L.anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"CORNET-Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı"

"Bölge Saturasyon Mutagenez Tekniği Kullanılarak Endüstriyel Öneme Sahip Format Dehidrogenaz Enziminin Termostabilitesinin Arttırılması"

"Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak Candida methylica Format Dehidrogenaz Enziminin Koenzim Spesifitesinin Değiştirilmesi"

"İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi"

"Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu"

"Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık Kazandırılması"

"Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinin Ağır Metal Stresine Karşı Taranması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERDEMİR ÜSTÜNDAĞ

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"İntestinal Tümörogenezde Paneth Hücrelerindeki Kalori Kısıtlaması ve mTORC1 Aktivitesinin Etkilerinin Belirlenmesi"

"Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması"

"Theileria annulata'nın Enolaz Enzimini Kodlayan Genin İntrondan Arındırılarak İzole Edilmesi, İfadesinin Yapılması ve Yönlendirilmiş Mutagenez ile Analiz Edilmesi"

"İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bazı Apikompleksa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması"

 

Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR

"Zeytin (Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu"

"Bitki Biyoteknolojisi Çalışmalarında Kullanılma Potansiyeli Taşıyan Zeytin (Olea europaea) Beta Glukozidaz Geni Promotorunun İşlevselliğinin Belirlenmesi"

"Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+ - Bağımlı Format Dehidrogenaz’ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması"

"Topolinlerin Aspir'de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi"

"Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması"

"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan ? Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi

"Zeytin (Olea europaea) EST Kolleksiyonundan Seçilen Beta Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"Zeytin (Olea europaea) Beta Glukozidaz Geninin Promotor Bölgesindeki cis-acting Elementlerin Belirlenmesi"

"Development and Characterization of New Biocatalysts by Rational and Random Mutagenesis of Laccases from Different Sources"

"Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu"

"Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Ağır Metallere Karşı Dayanıklı Pamuk Türlerinin Geliştirilmesi"

 

Arş. Gör. Burcu TÜRKOĞLU

Streptozotocin (STZ) ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi"

"KATEŞİN YÜKLÜ NANOPARTİKÜLLERİN ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ"

 

Arş. Gör. Fatma Şayan POYRAZ

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Fibroblast ve GliomaHücre Soyları Üzerinde Sitotoksisite ve Genotoksisitenin İncelenmesi"

"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

 

Arş. Gör. Ahmet YAĞBASAN

"Diosgeninin Glioblastoma Multiforme Hücre Hatlarında Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Belirlenmesi"

 

Öğr. Gör. Fatma Pınar ÇAĞLAR EYOL

"Çubuksu Molekül Geometrili Sıvı Kristaller Sentez Karakterizasyon ve Mesomorfik Özellikler"

"Yeni Optikçe Aktif Sıvı Kristal Moleküllerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektro-optik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi"

"Tanacetum zahlbruckneri (Nãb.) Grierson bitkisi yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin araştırılması"

"Bitkisel Orijinli Pestisitler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BOPAM) ve Ünitelerinin Kurulması"

"Türkiye’de Yetişen Bazı Tanacetum Türlerinin Sekonder Metabolitlerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması"